Vad gör en normingenjör?

Vad gör en normingenjör?
En normingenjör undersöker och utvecklar gällande normer ur ett organisations- och samhällsperspektiv. Normingenjörens uppgift är sedan att förändra normer som är exkluderande till att bli inkluderande. Detta med organisationens visioner och målsättningar samt samhällets förutsättningar som sin bas. Normingenjörerna på denna blogg skriver via konsultbyrån Add Gender, där det också går att certifiera sig till normingenjör.

 

Varför är normingenjörer viktiga?
För att utöka välmåendet och lönsamheten för de företag som värderar mångfald och jämställdhet. En normingenjör ser också detta arbete som moraliskt försvarbart och etiskt förpliktigat. Alternativet skulle vara att arbeta för ett ohållbart arbetsliv och samhälle och att stå passiv i tider med stora utmaningar. Alla normingenjörer vet att detta alternativ inte längre är aktuellt.

 

Hur går en normingenjör tillväga?
Genom att utgå från företagens förutsättningar utför en normingenjör en analys av det nuvarande läget i organisationen. Därigenom skapas en tydligare bild av hur ett vidare arbete kan se ut med utgångspunkt i det som redan fungerar bra. En normingenjör fokuserar på det positiva som redan existerar och lyfter problem som kan eller måste förbättras.

 

Var arbetar en normingenjör?
Ute i fält hos de organisationer som vill kartlägga och förändra sin normplattform. Arbetet sker i samverkan med organisationens visioner och mål, ledare och medarbetare.

 

Vilka målgrupper arbetar normingenjören med?
Normingenjören måste säkerställa förtroendet hos ledande befattningar inom företagen, men arbetar för hela organisationens välmående. Beställare återfinns ofta inom strategiska områden med personer som ansvarar för HR- och varumärkesfrågor samt ledning och kommunikation.

 

Varför byter ni till normingenjör?
Vi satte först ordet jämställdhetsexpert på kartan. Det var ett sätt för oss att 2011 visa omvärlden att jämställdhet var fakta och vetenskap, inte bara en åsiktsfråga. Men grunden i det vi gör på Add Gender är att undersöka och rekonstruera strukturer och normer. Jämställdhet och mångfald är ofta resultatet men inte nödvändigtvis verksamheten i sig. Idag ser vi utmaningen att jämställdhet har fått en snäv tolkningsram. Jämställdhet och genus handlar om så mycket mer än om kvinnor och män, det handlar framförallt om normer. Det är dessa vi granskar och utvecklar. Därför är vi normingenjörer.

 

Får vem som helst kalla sig normingenjör?
När vi etablerade begreppet ville vi inte skydda titeln. Vårt mål är samhällsförändring och om fler vill göra på vårt sätt är det bara ett tecken på att vi driver förändringen framåt. Men efter att titeln började missbrukas av folk som tycker att genusfrågor inte har i näringslivet att göra så blev vi tvungna att skydda yrkestiteln. Så att certifiera sig som normingenjör, det går bara att göra via Add Gender.

 

Vilken utbildning behöver man får att bli normingenjör?
Vi förespråkar som utgångspunkt en god akademisk grund gärna med koppling men inte uteslutande till samhälle och företagsamhet. Därtill måste spetskompetens inom ämnesområden såsom genus och makt tillkomma. Denna spets är också vad Add Gender erbjuder sina kunder i utbildning och certifiering.

 

Vilken kunskap besitter en normingenjör?
En normingenjör måste ha en vid kunskapspalett för att kunna fullfölja sitt uppdrag. I denna ingår bland annat genuskompetens, förståelse för intersektionalitet, maktkompetens men också en vid organisationsförståelse och företagsmentalitet.

 

Vilken rätt har ni att kalla er för ingenjörer?
Vi har valt att utgå ifrån vad en ingenjör gör, exempelvis att konstruera, undersöka, utveckla och omforma. Vi har därtill lagt på normbegreppet för att precisera vad vi är ingenjörer inom. Därmed tar vi inte anspråk på något traditionellt tekniskt kunnande i form av programmering, teknisk fysik, kemi eller motsvarande (dock bör tilläggas att vår vd har läst relativitetsteori). Vi vill däremot understryka att vi inte är några krigsbyggmästare, som ingenjörsordet är sprunget ur. Utan tillskriver oss snarare latinets ingeniare och ingenium, i andra ord: snärja, utforma och det senare ren klokhet. Ytterligare anledningar till att vi tar begreppet i anspråk är för att visa att mångfald, normer och jämställdhet inte är blott åsikter utan också kunskap och vetenskap. Vi vill med begreppet visa att det inte är några mjuka värden vi jobbar med utan ren och skär överlevnad. Det tycker vi är rätt.

Vad är en norm?
Normbegreppet försöker fånga våra regler och förväntningar på olika beteenden inom en gemenskap. En gemenskap kan i sin tur vara på olika nivåer. Vårt samhälle, vår bransch eller organisation, vår avdelning, vår familj eller vår specifika relation du och jag. Men det måste inte bara handla om oss, utan också om de där andra, alla de saker vi anser inte vara oss. All dessa nivåer vi pratar om påverkar våra normer i en komplex växelverkan och hör nära ihop med begreppet kultur. Normbegreppet står centralt i människors samverkan och därför också i varumärken, ledarskap, företagskultur och mycket mer.