Vad gör en normchef?

Malin Lindberg frågar sig: Utifrån vems erfarenheter, värderingar och samhällssyn har frågan formulerats?

Jag arbetar som Normchef på Add Gender, och nu undrar du kanske, vad gör en sådan? Det ska jag med glädje berätta för dig, men vi börjar med en genomgång av vad normer och normkritik är.

Normer är grundläggande i ett samhälle, de skapar ordning och trygghet och hjälper oss att navigera. Men normer är på samma sätt som makt något neutralt, det vill säga det finns både negativa och positiva konsekvenser av normer.

Det finns många felaktiga föreställningar om normkritik, till exempel att det går ut på att alltid vara kritisk (som i negativ) till normer. Men det svenska ordet kritik är inte enbart negativt, det handlar mer om att undersöka. Du kan få både positiv och negativ kritik till exempel. Normkritik är som källkritik, en metod för att säkerställa. Eller som kulturkritik, du tittar på ett verk och ser hur det hänger ihop med andra verk, vad som är bra, vad som är mindre bra och beskriver helheten. Normkritik är ett verktyg i en större verktygslåda, inte en absolut lösning på alla problem, lika lite som att källkritik är det.

Jag pratar oftast om normmedvetenhet istället, och man kan säga att det finns två grundläggande saker du gör i ett normkritiskt/normmedvetet arbete.

  1. Undersöker vad som skapar avvikelse istället för att undersöka den som avviker från normen
  2. Undersöker vilka konsekvenser (positiva som negativa) olika normer får

Normkritik handlar alltså om att synliggöra konsekvenser och hur de påverkar människor, inte om att skapa miljöer där alla är exakt likadana. Vi får med normkritik en förståelse för vad som omger oss, vilka som gynnas och/eller missgynnas av olika normer och kan utifrån det ta ställning till om detta är något vi behöver åtgärda.

Som normchef så arbetar jag med interna normer, dels de vi har på företaget men också i processer och ute hos kunder. Mitt arbete är att undersöka och arbeta med vilka normer som ingår i arbetskulturen. Vad kan vi prata om? Hur ser personalgruppen ut? Vad vill vi?

Vi på Add Gender arbetar salutogent, det innebär att vi utgår från friskhetsfaktorer och fokuserar på vad som är bra och fungerar. Kopplat till normkritik kan man säga att vi tittar på och stärker de normer som ger positiva (eftersträvansvärda) effekter i en kultur. Vi undersöker och förhåller oss också till de normer som ger negativa (nedbrytande) effekter i en kultur men fokuserar på lösningar för att stärka de positiva normerna mer. För att göra detta kartlägger vi organisationens normplattform och hjälper till att staka ut vägar och ta fram verktyg för att stärka det som redan är bra. Vill er organisation vara framåtsyftande och utvecklingsfokuserad eller en traditionell och mer konservativ? Då är en normkartläggning ett bra hjälpmedel för att se om era normer speglar den eftersträvade företagskulturen och hur det påverkar arbetet både internt och externt.

Så, vill du arbeta för en starkare arbetskultur med tydligt fokus på era kärnvärden, hör av dig till oss.